5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

AnaSayfa
5651 Nedir
Zaman Damgası Nedir
Sıkça Sorulan Sorular
5651 Sayılı Kanun

5651(11) kanun(6) yasa(6) yonetmelik(5) internet(3) 5070(2) kamu(1) genelge(1) yonerge(1) yersaglayici(1) makale(1) erisimsaglayici(1) tuzuk(1)

Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü

Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Birliğin Adı ve Merkezi

Madde 1- (1) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 6/A ve Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, merkezi Ankara'da bulunan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında
yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerden oluşan Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.
2) Birlik Ülke içinde gerekli teşkilatı kurabilir.

Tanımlar
Madde 2- Bu Tüzük'te geçen,
a) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,
b) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
c) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,
d) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,
e) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
f) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,
g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
h) Kanun: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
i) Tüzük: Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğünü,
j) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini,
k) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,
l) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini,
m) Yayın: Internet ortamında yapılan yayını ifade eder.

Birliğin Amacı
Madde 3- (1) Birliğin amacı, Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamaktır.

Birliğin Faaliyete Geçmesi
Madde 4- (1) a) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin erişim sağlayıcılığı tanımı kapsamındaki; İSS, GSM, GMPCS, IMT-2000/UMTS, SMŞH, HT-GSM 1800 MTH işletmecisi ile uydu ve kablo hizmetlerine ilişkin görev sözleşmesi sahibi işletmeciler,
b) İmtiyaz sözleşmesi kapsamında çeşitli telekomünikasyon hizmetleri sunan işletmeci dâhil erişim sağlayıcı olan işletmeciler, Birliğe üye olmak, bu Tüzük hükümlerine uymak ve Birliğin yetkili organlarının alacağı kararları
uygulamak zorundadır.
2) Birlik, mevcut internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin en az dörtte birinin katılımıyla imzalanan Tüzüğün, Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip faaliyete başlar.
3) Birden fazla yetkilendirme türüne sahip olan işletmecilerin aynı tüzel kişilik altında yalnızca bir üyelik hakkı vardır.
4) Tüzüğü imzalayan erişim sağlayıcıların ticari unvanları, Kurumdan alınan yetki belgeleri, ticaret sicil kaydı ile adresleri ekli listede yer almaktadır. (EK-1)

Birliğin Faaliyetleri
Madde 5- (1) Birlik amacına ulaşmak için, mevzuat çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki hükümlerden ve diğer özel kanunlardan kaynaklanan erişimin engellenmesi kararlarının, Birlik üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak uygulanmasını sağlamak. Bu amacın gerçekleştirilmesi amacıyla hükümsüzlüğün tespiti ve benzer içerik uygulamasına ilişkin uygulama esasları aşağıdaki şekildedir:
aa-) 5651 sayılı kanunun 9/7 maddesi gereğince mahkeme kararının hükümsüzlüğünün tespiti:
Hâkim kararının hükümsüz hale geldiğinin tespiti için içerik veya yer sağlayıcısının Birliğe bildirimde bulunması esastır. Mahkeme kararına konu içeriğin çıkarıldığı veya engellendiğine dair bildirimin Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne, içerik veya yer sağlayıcısı tarafından Kanunun 3/3 maddesinde belirtilen usullerde yapılması halinde, kararın kendiliğinden hükümsüz hale gelmesi sebebiyle erişimin engellenmesi kararı uygulanmaz veya uygulanmış ise engelleme kaldırılır. İçerik veya yer sağlayıcısının beyanı ilgili mahkemeye yazı ile bildirilir.
bb-) 5651 sayılı Kanunun 9/9 maddesi kapsamında yapılan başvurular;
Kişilik hakkının ihlaline dair Hâkimin verdiği erişim engelleme kararına konu yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda; ilgili kişi tarafından Birliğe ıslak veya güvenli elektronik imzalı müracaatı halinde, Birlik tarafından mevcut karar bu adresler için de
uygulanır.
b) Erişimin engellenmesi ve erişimin engellenmesinin kaldırılması kararlarının üyelere zamanında gönderilmesine yönelik gerekli her türlü donanım ve yazılımı sağlamak ve işletmek,
c) Erişimin engellemesi ve erişimin engellenmesinin kaldırılması kararlarının merkezi olarak tutulacağı bir veri tabanı altyapısını işletmek,
d) Mevzuata uygun olmadığını düşündüğü kararlara itiraz etmek,
e) Birliğin kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak ve bu konuda kamuoyunu
bilinçlendirmek,
f) Üyelerden alınacak ücretleri belirlemek ve tahsil etmek,
g) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,
h) Üyelerinin ve sektörde faaliyet gösteren kişilerin bilgi ve yeterliliklerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak,
i) Birliğin amaçları doğrultusunda ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak,
(2) Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, kiralayabilir, satın alabilir veya satabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Üyeliği
Üyelerin Hak Ve Yükümlülükleri
Madde 6 - (1) Birlik üyeleri, genel kurula katılma, temsil edilme ve Birlik faaliyetlerine katılma haklarına sahiptir.
(2) Üyelerin tamamının bir önceki yıl net satış tutarı toplamının %90'lık kısmını oluşturan Birlik üyeleri, genel kuruldaki toplam oy hakkı içinde %50'lik paya sahiptir. Üyelerin tamamının bir önceki yıl net satış tutarı toplamı içinde geriye kalan %10'luk kısmını oluşturan Birlik üyeleri
ise, genel kuruldaki toplam oy hakkının diğer %50'lik payına sahiptir. Her bir grup içindeki üyelerin oy hakkı dağılımı ise, her bir üyenin bir önceki yıl net satış tutarının, söz konusu grup içerisindeki üyelerin tamamının bir önceki yıl toplam net satış tutarı toplamına oranlanarak
belirlenir.
(3) Birlik üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Erişimin engellenmesi kararlarını uygulamak,
b) Giderleri kendilerine ait olmak üzere, erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına yönelik gerekli her türlü donanım ve yazılımı sağlamak,
c) Kanunda belirtilen yöntemle hesaplanan ücretleri Tüzük çerçevesinde ödemek,
d) Güncel iletişim bilgilerini ve Kayıtlı Elektronik Posta adresini bildirmek.
Üyeliğinin Sona Ermesi Ve İlişkilerin Tasfiyesi
Madde 7- (1) Üyelik, tüzel kişiliğin sona ermesi veya Kurum tarafından verilen yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, tüzel kişiliğin sona erdiği veya yetki belgesinin iptal edildiği tarihte kendiliğinden sona erer.
(2) Üyeliliğin sona ermesi halinde, açıklaması da yapılarak yönetim kurulu kararıyla üyelik kaydı defterden silinir.
(3) Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin, Birliğe ödemiş olduğu aidatlar kısmen veya tamamen iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Organları
Madde 8 - (1) Birliğin zorunlu organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Genel Sekreterlik
(2) Birlik amaçlan ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek, altyapı ve sistemleri kurmak ve işletmek üzere, genel kurul kararıyla ihtiyari organlar oluşturabilir; teknik, idari, hukuki alt birimler ve uzmanlık grupları kurabilir.
(3) Birlik, Tüzük değişikliklerini Kurumun onayına sunmak zorundadır.

Genel Kurul
Madde 9 - (1) Genel kurul, üyelik aidatı ödeyen tüm üyelerden oluşur. Her bir üye, genel kurulda bir asil ve bir yedek olmak üzere yetkili temsilcisi tarafından temsil edilir. Üyeler genel kurul toplantısından en geç üç (3) gün önce yazılı olarak Birliğe bildirmek kaydıyla temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptir.
(2) Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde, yönetim kurulunun karar ve çağrısı üzerine yapılır. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı veya üyelerin madde 6/2’ye göre hesaplanan oy hakkı kapsamında dörtte bir oy hakkınasahip üyelerin yazılı başvurusu üzerine yapılır.
(3) Genel kurulun toplantı yeter sayısı; madde 6/2’ye göre hesaplanan oy hakkının en az yarısından fazlasına sahip olan üyelerin sayısı kadardır. Yeter sayı sağlanamadığı takdirde, genel kurul ikinci defa, toplantının geri bırakılması sebepleriyle birlikte üyelere bildirilerek toplantıya çağrılır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplantı
gerçekleştirilir. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul Kararları
Madde 10 - (1) Üyelerin oy hakkı, Tüzüğün 6/2 maddesi uyarınca hesaplanır. Genel kurulda kararlar, hazır bulunan üyelerin oy hakkına göre hesaplanacak oy çokluğu ile alınır ve tüm üyeler için bağlayıcıdır.
(2) Genel kurulda, Tüzüğün 17 inci maddesi gereğince yönetim kurulu üyeleri üye gruplarına göre ayrı ayrı seçilir.
(3) Üyelerden birinin şahsını, firmasını veya temsil ettiği firmayı ilgilendiren bir hususun müzakeresinde, ilgili üyenin oy hakkı yoktur.
(4) Genel kurulda oylar açıktır. Yalnızca seçimlerde ve aksine genel kurulca karar verilen hususlarda gizli oya başvurulabilir.
(5) Görüşme tutanakları ve kararlar başkan, başkanvekili ve kâtipler tarafından imzalanarak saklanır. Genel kurul kararlarının birer örneği ve seçim sonuçları, en kısa sürede Kayıtlı Elektronik Posta aracılığı üyelere ve bilgilendirme amacıyla yazılı olarak da Kuruma gönderilir.

Genel Kurul Listesinin Hazırlanması
Madde 11 - (1) Genel Sekreterlik, genel kurul toplantısına katılacak üyelerin;
a) Biten hesap yılı itibariyle Birliğe borcu bulunup bulunmadığını,
b) Üyeler tarafından, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az üç (3) iş günü önce genel sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek, örneği ekli vekâletnamelerin gerçeğe uygun olup olmadığını,
c) Genel kurula katılacak kişilerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az üç (3) iş günü önce genel sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek temsil belgelerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını, araştırarak, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin ve oy
oranlarının tespiti ile hazirun cetvelinin hazırlanması işlemlerini buna göre yürütmekle görevlidir.
(2) Genel Sekreterlik, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri, oy oranlarını ve aidat borçlarını havi listeyi toplantı tarihinden on beş (15) gün önce Birlik merkezinde ilan ederek yedi (7) gün boyunca üyelerin incelemesine sunar. İnceleme süresi içinde listeye yapılacak itirazlar genel
sekreterlikçe incelenir ve karara bağlanır.
(3) Borcu olan üyelerin, ilk toplantı tarihinden en geç üç (3) iş günü öncesi mesai saati sonuna kadar, borçlarına ilişkin ödeme dekontlarını, genel sekreterliğe ibrazı gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan borç ödemeleri genel kurul toplantısına katılma hakkı vermez.
(4) Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri ve oy oranlarını gösterir kesinleşmiş liste, toplantı tarihinden iki (2) gün önce birlik merkezinde ilan edilir.

Genel Kurula Davet
Madde 12 - (1) Genel kurula çağrı toplantının tarih, yer, saat ve gündemi ile birlikte, toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce Birlik üyelerine bildirilir.
(2) Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, genel kurula çağrı ikinci defa yine aynı usul ile toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce Birlik üyelerine bildirir.

Hazirun Cetveli
Madde 13 - Hazirun Cetveli, toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılır. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler kimlik kartlarını ibraz ederek hazirun cetvelini imzalar ve toplantıya giriş ile oy kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna girerler.

Hazirun Cetvelinin Kapatılması
Madde 14 - (1) Yönetim kurulu üyelikleri seçimi öngörülen genel kurul toplantılarında, ilan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra toplantı açılabilir. Hazirun cetveli ise seçimlere geçilinceye kadar açık tutulur.
(2) Diğer genel kurul toplantılarında, ilan edilen toplantı saati geldikten ve gerekli nisap sağlandıktan sonra hazirun cetveli kapatılarak toplantıya başlanır.
(3) Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, ilan edilen toplantı saatinden itibaren bir (1) saat beklenir. Nisap sağlanamaması halinde durum bir zabıtla tespit edilir.

Toplantının Açılması, Toplantı Nisabı Ve Divan Heyeti
Madde 15 - (1) Genel kurul toplantıları, gerekli kontroller yapıldıktan ve gerekli nisap sağlandıktan sonra, yönetim kurulu başkanı tarafından açılır.
(2) Genel kurul, toplantıda bulunan üyeler arasından açık oylama ile bir divan Başkanı ve iki divan kâtibi seçer. Divan başkanı, genel kurul toplantısının Kanun, yönetmelik, Tüzük ile sair mevzuat ve diğer talimat hükümlerine göre yürütülmesinden sorumludur.
(3) Yönetim Kurulu başkanı ve yönetim kurulu asil üyeleri ile genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine aday olanlar başkanlık divanına seçilemezler.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri
Madde 16 - Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu üyelerini 17 inci madde 1-a fıkra uyarınca belirlemek ve 1-b fıkrası uyarınca seçmek,
b) Üç (3) asil ve üç (3) yedek denetim kurulu üyesini seçmek,
c) Yönetim kurulunca veya genel kurula katılan üyelerin 6/2’ye göre hesaplanan oy hakkı kapsamında en az üçte biri tarafından usulüne göre genel kurul gündemine ilave edilmesi önerilen hususlar hakkında karar vermek.
d) Birliğin bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,
e) Yönetim kurulunca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,
f) Birliğin hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,
g) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
h) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerilerini karara bağlamak ve Kurumun onayına sunmak üzere yönetim kuruluna yetki vermek,
i) Yönetim Kurulu üyelerinin, huzur hakkı ve ücretlerini belirlemek,
j) Mevzuat ve Tüzük ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
Madde 17 - (1) Yönetim kurulu on bir (11) üyeden oluşur.
Birlik Yönetim Kurulu’nda tüzel kişinin üyeliği esastır. Yönetim Kurulu’na katılan tüzel kişi Birlik üyesi, endisini Yönetim Kurulu’nda Birliğe temsilci olarak bildirdiği bir kimse ile temsil ettirebilir. Üyeler, temsilcisinin ölümü, istifası, iş ilişkisinin sona ermesi halleri dışında yılda iki defayı geçmemek kaydı ile diledikleri zaman temsilcisini değiştirebilir.
a) Yönetim kurulunun dokuz (9) üyesi; Birlik üyeleri arasından bir önceki yıl en fazla net satış tutarına sahip ilk dokuz (9) Birlik üyesi tarafından belirlenir.
b) Geriye kalan iki (2) yönetim kurulu üyesi, bir önceki yıl en fazla net satış tutarına sahip ilk dokuz (9) Birlik üyesinin dışında kalan diğer Birlik üyelerinin olduğu grup tarafından, bu üyeler arasından seçilir. Bu seçimde, bir önceki yıl en fazla net satış tutarına sahip ilk dokuz (9) üye oy kullanamaz.
(2) Seçilen üyeler, seçimi izleyen üç (3) gün içinde aralarında görev dağılımı yaparak, yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu başkanı ile bir başkan yardımcısı ve bir de üst düzey finansal işlerin koordinasyonundan sorumlu sayman üyeyi seçer. Başkanın her hangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda yönetim kurulu başkan yardımcısı başkan olarak atanır ve ilk yönetim kurulu toplantısında yeni bir başkan yardımcısı seçilir.
(3)Yönetim Kurulu, Birliğin amaçlarını gerçekleştirilebilmesi için kendisine düşen görevleri genel sekreterlik aracılığıyla yapar.

Yönetim Kurulunun Görev Süresi
Madde 18 - (1) Yönetim kurulunun görev süresi, seçildikleri olağan genel kurul ile bundan sonra yapılacak olan ikinci olağan genel kurul arasındaki iki dönemi kapsar.
(2) Yönetim Kurulu üyesi şirketin tüzel kişiliğinin veya Birliğe üyeliğinin sona ermesi durumunda yönetim kurulu üyeliği başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
(3) Yönetim Kurulu üyesinin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda o kişinin yönetim kurulu temsilciliği kendiliğinden düşer ve yerine aynı birlik üyesi tarafından belirlenen temsilci atanır. Yerine gelen temsilcinin de üst üste 3 defa mazeretsiz devamsızlığı olması durumunda temsil olunan şirketin yönetim kurulu üyeliği bir sonraki genel kurula kadar düşer.

Yönetim Kurulunun Seçilememesi
Madde 19 - Görev süresi sona eren yönetim kurulunun yerine yenisinin seçilememesi halinde yapılacak ilk genel kurula kadar Birlik işleri, mevcut yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
Madde 20 - (1) Yönetim kurulu ayda en az bir (1) kez olmak üzere yönetim kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Yönetim kurulu toplantılarında her üye bir oy hakkına sahiptir.
(2) Yönetim Kurulu toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı yönetim kurulu toplantılarına, yönetim kurulu başkan yardımcısı başkanlık eder. Başkan yardımcısının da bulunmadığı durumda, hazır bulunan üyeler, kendi aralarından birini, başkanlığı yürütmesi için belirleyebilirler.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri
Madde 21 - Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Genel sekreteri, Kurumun da görüşünü alarak atamak,
b) Genel sekreter yardımcılarını atamak,
c) Genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarına ödenecek ücretleri belirlemek,
d) Bütçeyi genel kurul onayına sunmak,
e) Taşınmaz mal alınması, satılması ve kiralanması ile bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için gerekli onayları vermek.
f) Birlik faaliyetleri kapsamında görevlendirilecek personelin özlük, ücret ve sosyal haklarını belirlemek.
g) Denetim Kurulu üyelerinin Kanun ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde, Birliğin denetimiyle ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri, resmi yazışmalara ilişkin gizlilik ve bilgi güvenliği koşulları ihlal edilmeden vermek.
h) Birliği sorumluluk altına sokacak evraklarda ikiden az olmayacak müşterek imzaya yetkili imza sahiplerini karara bağlamak.
i) Birlik tüzük değişikliklerini, genel kurulun ve genel kurul tarafından onaylanmasını takiben Kurumun onayına sunmak.
j) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak ve üyeleri toplantıya çağırmak.
k) Birliğin gelir ve gider belgelerinin saklanma usulünü belirlemek.
l) Birliğin mali denetim raporunu genel kurula sunmak.
m) Kanun, ilgili mevzuat ve Tüzükle verilen diğer işleri yapmak.

Denetim Kurulu Ve Görevleri
Madde 22

  1. Denetim Kurulu üç (3) üyeden oluşur.
  2. Birliğin faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek amacıyla, genel kurul tarafından genel kurula iştirak hakkını haiz Birlik üyeleri arasından, iki yıl süre ile üç (3) asil ve üç (3) yedek üye belirlenir.
  3. Denetim Kurulu asil üyeliğinde herhangi bir şekilde boşalma olması halinde yerine, her üyenin kendisi için belirlenen yedek üyesi geçer.
  4. Denetim Kurulu üyelerinin Kanun çerçevesinde Birliğin denetimine ilişkin işlemlerle ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler, resmi yazışmalara ilişkin gizlilik ve bilgi güvenliği koşulları ihlal edilmeden ilgilisi tarafından sağlanır.
  5. Denetim kurulunun görevi; ilgili mevzuat ve genel kurul kararları çerçevesinde, Birliğin hesap, işlem ve faaliyetlerini denetleyip raporlar hazırlamak veya bağımsız denetim şirketi aracılığı ile denetim sürecini takip etmektir.

Genel Sekreterlik
Madde 23 - (1) Genel Sekreterlik, bir genel sekreter, üçten fazla olmamak üzere genel sekreter yardımcısı ile yeteri kadar Birlik personelinden oluşur.
(2) Genel sekreter, birlik işlerinin sevk ve idaresiyle görevli ve yetkili amirdir.
(3) Birliğin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan idari, teknik ve hukuki işler; genel sekreterlik bünyesinde oluşturulacak olan birimler vasıtasıyla yürütülür.
(4) Birlik muhasebesi ve muhasebe defterleri ile diğer defterler ve bütün yazışmalar Genel Sekreterlikçe tedvir edilir.
(5) Bilgi güvenliği kriterleri çerçevesinde, Birliğin faaliyetleri kapsamında tüm önlem ve tedbirlerin Genel Sekreterlikçe alınması sağlanır.
(6) Genel sekreter; mevzuat, genel kurul veya yönetim kurulu tarafından kendisine verilen görev ve yetkileri veya bunların bir kısmını yardımcılarına veya birim amirlerine devredebilir. Görevli veya izinli olduğu süre için yardımcılarından birini, genel sekreter yardımcısının
bulunmadığı hallerde ise birim amirlerinden birini vekil tayin eder.

Genel Sekreterin Görev Ve Yetkileri
Madde 24 - (1) Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Birlik işlerinin yürütülmesini sağlamak,
b) Birliğin faaliyetleri için gerekli yapıyı, çalışma usul, yöntem ve esaslarını belirlemek,
c) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Birlik faaliyetleri için gerekli, bina, arsa, teknik yazılım ve donanımlar da dahil olmak üzere her türlü taşınır ve taşınmaz mal/ürün/hizmet alınması, satılması, kiralanmasına yönelik iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
d) Birlik faaliyetleri için gerekli kadro tespiti çalışmalarını yapmak, Yönetim kurulu kararı doğrultusunda Birlik'te çalışacak personeli istihdam etmek ve görevlendirmek, görevlerine son vermek, çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemek,
e) Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilecek talimatların ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
f) Denetim Kurulu üyelerinin Kanun ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde Birliğin denetimine ilişkin işlemlerle ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri, resmi yazışmalara ilişkin
gizlilik ve bilgi güvenliği koşulları ihlal edilmeden sağlamak,
g) Genel kurulun zamanında toplanabilmesi için her türlü hazırlıkları yapmak, genel kurul gündeminin yönetim kurulu tarafından düzenlenebilmesi için gerekli hazırlık ve çalışmaları yaparak, duyurunun bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekilde Birlik üyelerine usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul ile yönetim kurulu kararlarının üyelere
duyurulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
h) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, alınan kararları takip etmek, sonuçlandırmak ve kararların gereğinin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
i) Genel kurula sunulmak üzere Birliğin bir yıllık faaliyeti hakkında yönetim kurulunca hazırlanacak raporun zamanında tanzimi için gerekli her türlü tedbiri almak,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi istenilen konularda gerekli çalışmaları yapmak ve gereğini yerine getirmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
k) Birliğin yıllık gelir ve gider bütçesine ilişkin çalışmalar yaparak yönetim kuruluna sunmak,
l) Birliğin her kademedeki personelinin çalışmalarına nezaret etmek;
m) Birliğin her türlü evrak ve belgelerinin, gerekli süreler boyunca muhafaza edilmesini sağlamak,
n) Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Sekreterin, Genel Sekreter Yardımcılarının Ve Birim Amirlerinin Nitelikleri
Madde 25 - (1) Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve birim amiri olarak atanabilmek ve
Yönetim kurulu üyesi seçilebilmek için;
a) Yönetim Kurulu üyelikleri hariç olmak üzere, dört (4) yıllık fakülte mezunu olmak,
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak, gerekmektedir.

Birliğin Temsili
Madde 26 - Birlik, yönetim kurulu başkanı tarafından, olmadığı durumlarda başkan vekili, başkan vekilinin de bulunmadığı durumlarda başkanın yazılı olarak yetki vereceği bir yönetim kurulu üyesi veya genel sekreter tarafından temsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Hesap Dönemi
Madde 27 - (1) Birliğin ilk hesap dönemi, birliğin kurulduğu günden başlar, içinde olunan yılın son günü sona erer.
(2) Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir (1) takvim yılıdır. Birlik dilerse, hesap dönemi olarak başka tarih aralıklarını da seçebilir.

Birliğin Gelirleri
Madde 28 - (1) Birliğin gelirleri üyelerinden alınacak ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, Birliğin giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satış toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin net satış tutarı, bir önceki mali yılın gelir tablosu dikkate alınarak belirlenir. Üyelerin ödeyecekleri ücretler, her yılın Mayıs ayının 15 inci gününe kadar veya hesap dönemi farklı belirlenen durumlarda ise dönem başından itibaren 5 inci ayın 15 inci gününe kadar hesaplanan ücretler
izleyen ayın 15'ine kadar ödenir.
(2) Birliğin gelirleri banka yoluyla ile toplanır. Bankadaki hesaplara yatırılan paralar karşılığında bankalarca verilen makbuz veya dekontlar alındı makbuzu hükmündedir.
(3) Yönetim Kurulu, Birlik malî işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından genel sekreterlik ile birlikte sorumlu olup, yönetim kurulundan alınacak genel yetkiyle, genel sekreterlik tarafından belgeye dayalı olarak harcama yapabilir.
(4) Süresinde ödenmeyen ücretlere, gecikilen her bir gün için, kanuni faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi uygulanır. Süresinde ödenmeyen ücretler, Birlik tarafından kanuni yollarla tahsil edilir.

Kurul Üyelerine Ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler
Madde 29 - (1) Yönetim kurulu üyelerine her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, toplantının yapılacağı yer dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik de verilir.
(2) Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararı ile belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Defter ve Kayıtlar
Madde 30 - (1) Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.
a) Üye defteri,
b) Genel Kurul karar defteri,
c) Yönetim Kurulu karar defteri,
d) Gelen ve giden evrak defterleri,
e) Yevmiye defteri
f) Envanter defteri.
2) Birlik çalışmalarının ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına, elektronik defter tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir.
3) Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması veya elektronik defter olması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜMÜ
Son Hükümler
Birliğin Denetimi
Madde 31 - (1) Birlik, alacağı Yönetim Kurulu Kararı ile mali açıdan bağımsız denetim şirketlerine denetlettirilebilir.
(2) Bağımsız denetçilerin hazırladığı mali denetim raporu talep eden üyelere gönderilir.

İlgili Mevzuat
Madde 32 - Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 5651 sayılı Kanun, 5809 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 33- - Tüzük, Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip yürürlüğe girer.

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1- 30.04.2014 tarihinde Tüzüğün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından onaylanmasına dair kararın Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması nedeniyle Kurum onayına sunulan işbu tüzüğün onaylanmasına müteakip Erişim Sağlayıcıları Birliği mevcut hali ile faaliyetlerine devam eder.
Geçici Madde 2- Bu tüzüğün 17. maddesi ile düzenlenen tüzel kişi yönetim kurulu üyeliği çerçevesinde, mevcut yönetim kurulu üyeleri, ilgili üye tarafından yerlerine yeni temsilci bildirilene kadar, aday gösterildikleri tüzel kişinin temsilcisi olarak görevlerine devam ederler.
EK-1
Tüzüğü imzalayan erişim sağlayıcıların ticari unvanları, Kurumdan alınan yetki belgeleri, ticaret sicil kaydı ile adreslerini gösteren liste.

Kaynak : https://www.esb.org.tr/sites/default/files/tuzuk.pdf
https://localhost:2368 © 2024