5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

AnaSayfa
5651 Nedir
Zaman Damgası Nedir
Sıkça Sorulan Sorular
5651 Sayılı Kanun

5651(11) kanun(6) yasa(6) yonetmelik(5) internet(3) 5070(2) kamu(1) genelge(1) yonerge(1) yersaglayici(1) makale(1) erisimsaglayici(1) tuzuk(1)

İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

14 Aralık 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28851

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İNTERNET

GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

**MADDE 1 – (**1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet ortamının sağlıklı gelişebilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulunun oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması, çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinde aranacak şartlarla ilgili diğer esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü, 29 uncu ve 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Kurul: İnternet Geliştirme Kurulunu,

ç) Kurul başkanı: İnternet Geliştirme Kurulu başkanını,

d) Kurul üyesi: İnternet Geliştirme Kurulu üyesini,

e) Sekretarya: Kurulun çalışmalarıyla ilgili konularda ihtiyaç oluşması halinde araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere mal ve hizmet satın almak, Kurul çalışanlarının yolluk, yol gideri ve diğer mali haklarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli ve yetkili Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnternet Geliştirme Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Kurulun Toplanma Usulleri

İlkeler

MADDE 4 – (1) Kurul, internetin sağlıklı gelişmesi ve bu kapsamda ülkemizde internet ortamının toplumsal faydasının en üst düzeye çıkarılması için temel öneriler oluşturmak amacıyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde görev yapar:

a) İnternetin sağlıklı gelişmesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.

b) İnternet kullanımının verimli ve daha faydalı hale getirilebilmesi için gerekli politikaların belirlenmesine katkıda bulunulması.

c) İnternete ilişkin etkinliklerin düzenlenmesinde işbirliğinin sağlanması.

ç) Güvenli internet ile ilgili politikalar oluşturulması için öneriler verilmesi.

d) Ulusal içerik zenginliği, araştırma ve geliştirmenin teşviki ile ilgili çalışmalar yapılması amacıyla öneriler verilmesi.

e) Çocuklarla ilgili konularda ilgili kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde toplumsal bilincin artırılması yönünde gerekli çalışmaların yapılması.

İnternet Geliştirme Kurulunun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul, internet ortamı ile ilgili çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Bakanlık, kurum ve kuruluş, üniversite, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş kişiler arasından Bakan tarafından seçilecek toplam yedi üyeden oluşur. Kurulun görev süresi dört yıldır. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir. Başkan ve üyeler, Bakan oluruyla atanır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Kurul başkanı, Bakan tarafından belirlenir. Kurul Başkanı, görev süresince aynı zamanda Kurulun daimi üyesidir.

(3) Kurul, Başkan ve üyelerin başlama tarihleri ve tebellüğ ettiklerine ilişkin yazının Bakanlığa bildirildiği tarihte göreve başlar.

(4) Kurul üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur. Kurul üyelerinin belirtilen şartları kaybettiklerinin öğrenilmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Kurul Başkanı tarafından kurul üyeliğinin sonlandırılması için Bakan oluru alınır ve üyenin Kurulla ilişiği kesilir.

(5) Kurul hizmetlerinde yeterli sayıda personel görevlendirilebilir.

(6) Kurul başkanı, Kurulu temsil eder. Gerekli gördüğü zamanlarda görev alanı ile ilgili olarak açıklama yapabilir, görüş bildirebilir ve Kurul adına toplantılara katılabilir.

(7) Kurul Başkanı veya görevlendireceği üye veya üyeler tarafından Kurul adına basın açıklaması yapılır.

(8) Kurulun çalışma merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde Ankara dışında da Kurul toplantıları düzenlenebilir.

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.

b) Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk Dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.

c) İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.

ç) İnternet kullanımının faydaları konusunda toplumsal farkındalığın oluşturulmasını sağlamak.

d) İnternete ilişkin etkinliklere katılmak, etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesini teminen üniversite, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

e) İnternet üzerinden yapılan yayınlar ve hizmetlerle ilgili olarak toplumu bilgilendirmek için yöntemler tespit etmek, yapılacak projeler hakkında görüş bildirmek ve Bakana önerilerde bulunmak.

f) Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu kuruluşlarının birbirleri ile olan ilişkilerinde ve vatandaşa sundukları hizmetlerde internet ortamının daha yaygın kullanımı konusunda çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak.

g) İnternetin güvenli kullanımı ve güvenli internet hizmeti konusunda araştırmalar yaparak uygun politikaların belirlenmesi, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığıyla koordineli bir çalışma içerisinde uygulamaya esas alınacak güvenlik kriterlerinin tespiti ve benzeri konularda önerilerde bulunmak.

ğ) İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik eğitim etkinliklerini desteklemek.

h) Çocuklar ve gençler başta olmak üzere bireylerin ve toplumun internet üzerinden yapılan zararlı yayınlardan korunmasına yönelik olarak ulusal bazda yazılım programları hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

ı) Çocuklar ve ailelerde internet kültürünün artırılması, internet üzerinden istismar ve şiddet içerikli oyunların etkileri ve derecelendirilmesi gibi konularda ilgili kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde toplumsal bilincin artırılması yönünde gerekli çalışmalar yapmak, yaptırmak ve önerilerde bulunmak.

i) İnternet içerik ve yer sağlayıcılığının yaygınlaştırılması ve ulusal arama motoru teşkili konusunda gerekli çalışmalar yapmak üzere önerilerde bulunmak.

j) Bilgi ve iletişim teknolojilerinde kullanılan tüm ürünler için araştırma ve geliştirme desteği ile yerli üretimin artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak.

k) Ulusal ve uluslararası sayısal uçurum olarak adlandırılan farklılıkların giderilmesi ve bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla projeler ve öneriler belirlemek, uygulanabilirliklerini değerlendirmek, risk analizlerinin yapılması ve kabul gören tekliflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve uygulama planlarının oluşturulması için Bakana öneride bulunmak.

l) İnternet ile ilgili mevzuat için, uluslararası kuruluşlarca kabul gören uygulamaları ve Avrupa Birliği’nin bu alandaki mevzuatı ile uyumlu olmasına özen gösterilmesi için önerilerde bulunmak.

m) İnternete erişim sağlayan işletmeciler arasında birlikte veya ayrı ayrı olarak görüşmek, sektörel sorunları tespit etmek, sorunların çözümü hususunda tavsiyelerde bulunmak.

n) Görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla çalıştay yapmak, çalışma grupları ve geçici komisyonlar oluşturmak.

o) Kamu ile internete erişim sağlayan işletmecilerle görüşmek, sektörel sorunları tespit etmek ve sorunların çözümü hususunda tavsiyelerde bulunmak.

ö) Siber güvenliğin sağlanması için internet üzerinden alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerde bulunmak.

p) Bakanlık politikalarının belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla, Bakan tarafından talep edilen benzer konularda çalışma ve araştırmalar yapmak.

Kurul başkanının görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Kurula başkanlık etmek.

c) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek.

ç) Gerektiğinde Kurul üyelerini toplantıya çağırmak.

d) Kurul faaliyetlerini denetlemek ve çalışmalarını düzenlemek.

e) Yurt içi görev olurlarını vermek.

f) İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımı konusunda icracı birimlerle toplantılar yapmak.

g) Kurul tarafından karara bağlanan raporları ilgili yerlere göndermek.

ğ) Üyeler arasından çalışma grupları seçmek.

h) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu Bakana sunmak.

ı) Kurul üyeleri ve uzmanların yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini imzalamak.

i) Kurul çalışanlarının izinlerini vermek.

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kurulun toplanması usulü

MADDE 8 – (1) İnternet Geliştirme Kurulunun, Başkanın davetiyle, uygun göreceği yer ve tarihte toplanması esastır. Kurul Başkanı, gerek gördüğü takdirde veya asgari dört üyenin talebi halinde kurulu toplantıya çağırır.

(2) Kurul başkanı, toplantı yeri olarak toplantıların konusu ve gündemin niteliğine uygun olan yeri belirler. Toplantı yeri dışında başka bir adreste toplantı düzenlenmesi halinde, toplantı yeri sekretarya tarafından Kurul üyelerine önceden bildirilir.

(3) Kurul işleyişinde, üyeler ve sekretarya arasındaki iletişim, elektronik ortamda yapılır.

(4) Kurulun gündemi, Kurul Başkanı tarafından hazırlanır. Toplantı gündemi, Kurul Başkanı tarafından toplantı tarihinden en az beş gün önceden varsa bilgi ve belgelerle birlikte Kurulu oluşturan üyelere gönderilir. Gündem gönderildikten sonra da Kurul Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde gündem değişikliği yapılabilir.

(5) Kurul, en az dört üye ile toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa Başkan, belirleyeceği bir tarihte Kurulu yeniden toplantıya çağırır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Başkanın bulunamaması durumunda, Başkanın görevlendireceği bir üye Kurula Başkanlık eder. Kurul, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Ancak bu sayı hiçbir zaman dörtten az olamaz.

(6) Kurul, gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalışmalar yapmak rapor ve rapor taslakları hazırlamak üzere, gerektiğinde üyeler arasından çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları, başkan ve raportörlerini belirler. Hazırlanan raporların sonuç bölümü, maddeler halinde Grup Başkanınca Kurulun onayına sunulur. Kurul Başkanı, takip eden Kurul toplantısında yapılan çalışmalar hakkında Kurulu bilgilendirir.

(7) Kurul kararları, yazılarak Başkan ve üyelerce imzalanır. Kurul kararlarına ek oluşturacak proje ve belge olması halinde, bu belgeler de Kurul üyelerince paraflanarak karar dosyasında saklanır.

(8) Kurulda alınan kararlar, toplantıyı takip eden otuz gün içerisinde Kurul üyelerine elektronik ortamda, ilgili kuruluşlara ise yazılı olarak bildirilir. Kurul, toplantı sonuç ve önerilerini en fazla üç aylık dönemler halinde düzenlenecek faaliyet raporu ile Bakana sunar.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 9 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kurulun görev ve yetki alanı dâhilinde mal ve hizmet satın alabilir.

(3) Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Kurul çalışanlarının yolluk ve diğer mali haklarıyla ilgili işleri yürütmek üzere yeterli sayıda büro personeli görevlendirilir.

(4) Görevlendirilen büro personeli tarafından, Kurulun çalışmalarıyla ilgili her türlü kayıt ve dosyalar tutulur.

(5) Büro personeli Kurul Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapar.

(6) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak, defter, rapor ve benzeri belgeleri, Kurul Başkanının izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.

(7) Kurul, çalışmalarıyla ilgili konularda ihtiyaç oluşması halinde araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere hizmet alımı yapar. Hizmet alımı ödemeleri, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve diğer haklar

MADDE 10 – (1) Kurulda görev alan Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları personeline herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, Kurulun Bakanlık ve Bakanlık Kuruluşları dışındaki kamu personeli olan üyelerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %25’i, diğer üyelerine ise %50’si tutarında ödeme yapılır. Bu ödeme Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır.

(2) Üyelere görevlerinin karşılığında her ayın sonunda ödeme yapılır. İlgili ayda yapılan toplantılara katılmayan üyelere yapılacak ödeme, yapılan toplantı sayısı ile orantılı olarak katılmadıkları toplantı sayısı kadar eksik ödenir.

(3) Kurulda görev yapan üyelerin, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin yurt içi ve yurt dışı harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır. Yurt dışı görevlendirmeler bakımından Bakan onayı aranır.

(4) Kurul üyelerinin Kurul çalışmalarıyla ilgili olarak uçak, otobüs ve trenle yaptıkları seyahatlerinin yol giderleri sunacakları bilet karşılığında kendilerine ayrıca ödenir.

Kimlik belgesi

MADDE 11 – (1) Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından Kurul hizmetlerinde geçici görevlendirilen personele Kurul Başkanı ve Bakan imzalı kimlik belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
https://localhost:2368 © 2024